Obecné obchodní­ podmí­nky


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 06. 2015.

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://lang-tec.cz (příp. http://www.lang-tec.eu nebo http://www.lang-tec.com), http://jlglobal.eu nebo http://www.jlshop.cz nebo http://www.jlquality.com nebo http://www.zlatoucestou.cz (kterákoliv z těchto internetových prezentací, nebo všechny dohromady dále jen: „web“). Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména např. písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).
  • Prodávající, případně poskytovatel služby (dle charakteru odebíraného plnění) je obchodní korporace Lang technologies, s. r. o., sídlem: Souběžná 232,267 06 Hýskov, Česká republika, IČ: 02819007, DIČ: CZ02819007. Společnost Lang technologies, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 224139. (dále jen: „prodávající“).
  • Prodávající je plátcem DPH.
  • Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jedná se (dle charakteru předmětu objednávky a dodání předmětného plnění) vždy o smlouvu kupní (v případě koupě zboží), ve smyslu par. 2085, a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen: „zákon“), nebo o inominátní smlouvu o poskytnutí služby (v případě odebrání služby), ve smyslu par. 1746, odst. 2, zákona.
  • Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami. OOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.
  • OOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.).
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění. Změny v OOP jsou účinné vůči kupujícímu dnem jejich vyhlášení, a to i vůči kupujícímu, který si zboží či službu objednal a odebral před počátkem účinnosti nových/změněných OOP.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 2. Objednávka
  • Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je objednávka učiněná na webu, a to prostřednictvím určeného elektronického formuláře, adresy elektronické pošty: info@lang-tec.com nebo telefonního čísla +420 607 185 574 (dále jen: „objednávka“).
  • Pokud údaje, uvedené kupujícím v objednávce, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si prodávající právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.
  • Řádnou objednávku potvrdí prodávající elektronickou poštou, včetně uvedení nebo potvrzení termínu dodání zboží, celkové ceny, variabilního symbolu pro platbu, případně dalších údajů. Není-li kupujícím sdělena příslušná (funkční) elektronická adresa, potvrdí prodávající objednávku jiným vhodným způsobem, nebo je oprávněn objednávku pozastavit, případně neakceptovat.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení par. 1732, odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Ceny a platební podmínky
  • Všechny ceny uvedené na webu jsou smluvní a konečné, uvedené včetně příslušných daní a všech dalších poplatků. V případě ošetření firmy vypracuje prodávající dle objednávky cenovou nabídku (ceny smluvní)
  • Cenu za zboží či službu je kupující povinen uhradit formou a v termínu, dohodnutými v objednávce zboží či služby (část 2 OOP).
  • Je-li sjednána bezhotovostní úhrada, nebo není-li výslovně forma úhrady sjednána, je kupující povinen uhradit celkovou cenu převodem na účet č. 264234978/0300, vedený Československá obchodní banka, a. s. (ERA – Poštovní spořitelna).
  • Všechny (např. bankovní) poplatky hradí ta smluvní strana, která peníze převádí.
  • Kupující je povinen uhradit cenu řádně a včas. Pro případ prodlení, sjednává se mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny za každý, byť jen započatý den prodlení kupujícího s úhradou ceny.

 

 1. Dodání
  • Standardním místem dodání zboží je sídlo prodávajícího, a způsobem převzetí pak osobní převzetí kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  • V případě, že kupující uhradí celou cenu předem převodem na bankovní účet prodávajícího, může být zboží dodáno i poštovní zásilkou (balíkem), přičemž nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podání takové zásilky přepravci. Náklady na zaslání zboží jsou nákladem kupujícího.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení sjednané dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, které prodávající nemohl ovlivnit. O delší dodací lhůtě je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 

 1. Reklamace a záruka
  • Pokud kupující není z objektivních důvodů spokojen kvalitou nebo vlastnostmi dodaného zboží (zboží neodpovídá specifikaci) nebo služby, je oprávněn zboží či službu reklamovat.
  • Zejména je kupující v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je zboží, či služba, dle jeho názoru, nekvalitní, resp. v jakých vlastnostech se odlišuje od dodávky, která byla sjednána.
  • Do třiceti dní ode dne řádné reklamace je prodávající povinen kupujícímu sdělit, zda reklamaci uznává, či nikoliv.
  • V případě že prodávající reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. Proti neuznání reklamace se kupující nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.
  • Pokud prodávající z části, nebo zcela reklamaci uzná, je povinen bez zbytečného odkladu kupujícímu nahradit zboží buď výměnou za jiné, případně vrácením části nebo celé kupní ceny zboží.
  • V případě uzavření smlouvy o dodání služby stimulátoru poskytuje prodávající po celou dobu provozu na funkci stimulátoru 100% záruku. To znamená, že v případě nespokojenosti s plněním takové smlouvy, bude proti vrácenému stimulátoru poukázána odběrateli alikvotní část platby za nevyužitou službu. Tato záruka se však nevztahuje na vybrané stimulátory, které jsou prodávajícím řádně označeny na webu. 2. Vyšší moc
  • Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen: ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
  • Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.
  • Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

 

 1. Zvláštní ustanovení ke službě stimulátoru
  • V případě uzavření smlouvy o dodání služby stimulátoru poskytuje prodávající po celou dobu provozu na funkci stimulátoru 100% záruku. To znamená, že v případě nespokojenosti s plněním takové smlouvy, bude proti vrácenému stimulátoru poukázána odběrateli alikvotní část platby za nevyužitou službu. Tato záruka se však nevztahuje na vybrané stimulátory, které jsou prodávajícím řádně označeny na webu.
  • Před ukončením funkce stimulátoru, bude prodávající včas informovat o možnosti prodloužení provozu stimulátoru na další období. Pokud k takovému prodloužení dojde, bude po úplném uhrazení služby dodán nový stimulátor.
  • Uživatelé stimulátorů jsou povinni při ukončení služby (nebo období služby – viz. odst. 7.1 OOP), poškození, při viditelné změně, nebo pochybnostech o funkčnosti stimulátoru poslat jej na sídlo prodávajícího ke kontrole funkčnosti, a to spolu s kopií objednávky nebo obdobným dokumentem a případně popisem problému či výhrady.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.
  • Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.
  • Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.
  • Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně.
  • Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu v Berouně.
  • Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem.