nový obsah

Obecné obchodní­ podmí­nky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 02. 2022.

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://jlglobal.eu/ nebo http://www.jlshop.cz/ nebo http://www.jlquality.com/ nebo http://www.zlatoucestou.cz/ (kterákoliv z těchto internetových prezentací, nebo všechny dohromady dále jen: „web“). Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména např. písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).
  • Prodávající, případně poskytovatel služby (dle charakteru odebíraného plnění) je obchodní korporace Lang technologies, s. r. o., sídlem: Souběžná 232, 267 06 Hýskov, Česká republika, IČO: 02819007, DIČ: CZ02819007. Společnost Lang technologies, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 224139. (dále jen: „prodávající“). Prodávající je plátcem DPH.
  • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  • Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jedná se (dle charakteru předmětu objednávky a dodání předmětného plnění) vždy o smlouvu kupní (v případě koupě zboží), ve smyslu par. 2085, a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen: „zákon“), nebo o inominátní smlouvu o poskytnutí služby (v případě odebrání služby), ve smyslu par. 1746, odst. 2, zákona.
  • Kupujícím dle těchto OOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami. OOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu. OOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy, a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.).
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění. Změny v OOP jsou účinné vůči kupujícímu dnem jejich vyhlášení, a to i vůči kupujícímu, který si zboží či službu objednal a odebral před počátkem účinnosti nových/změněných OOP.
 2. Informace pro Kupující
  • Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
   • Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
   • Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu
info@lang-tec.com, sdělit osobně v provozovně Prodávajícího, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 607 185 574. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 2.1. těchto OOP.

 • Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  • Při uzavření smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  • Při uzavření smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, že odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, resp. Prodávající je oprávněn ponechat si poměrnou část ceny odpovídající objemu poskytnutých služeb.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží odesílané a doručené, v případě odstoupení od smlouvy, zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.). Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tak, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.
 • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající zpracovává osobní Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě, a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího. Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů najde Kupující v samostatném dokumentu uveřejněném na webové prezentaci Prodávajícího.
 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na jeho elektronickou adresu či na telefonní číslo. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení najde Kupující v samostatném dokumentu uveřejněném na webové prezentaci Prodávajícího.
 1. Objednávka
  • Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je objednávka učiněná na webu, a to prostřednictvím určeného elektronického formuláře, adresy elektronické pošty: info@lang-tec.com, nebo telefonního čísla +420 607 185 574 (dále jen: „objednávka“).
  • Pokud údaje, uvedené kupujícím v objednávce, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si prodávající právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.
  • Řádnou objednávku potvrdí prodávající elektronickou poštou, včetně uvedení nebo potvrzení termínu dodání zboží, celkové ceny, variabilního symbolu pro platbu, případně dalších údajů. Není-li kupujícím sdělena příslušná (funkční) elektronická adresa, potvrdí prodávající objednávku jiným vhodným způsobem, nebo je oprávněn objednávku pozastavit, případně neakceptovat.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení par. 1732, odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Ceny a platební podmínky
  • Všechny ceny uvedené na webu jsou smluvní a konečné, uvedené včetně příslušných daní a všech dalších poplatků. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cenu za zboží či službu je kupující povinen uhradit formou a v termínu, dohodnutými v objednávce zboží či služby (část 2 OOP). Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Je-li sjednána bezhotovostní úhrada, nebo není-li výslovně forma úhrady sjednána, je kupující povinen uhradit celkovou cenu převodem na účet č. 264234978/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. ČSOB. Dále je možné provést platbu dobírkovou poukázkou (na dobírku). Všechny (např. bankovní) poplatky hradí ta smluvní strana, která peníze převádí.
  • Kupující je povinen uhradit cenu řádně a včas. Pro případ prodlení, sjednává se mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý, byť jen započatý den prodlení kupujícího s úhradou ceny.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Dodání
  • Standardním místem dodání zboží je sídlo prodávajícího, a způsobem převzetí pak osobní převzetí kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  • V případě, že kupující uhradí celou cenu předem převodem na bankovní účet prodávajícího, může být zboží dodáno i poštovní zásilkou (balíkem) nebo přepravní službou, přičemž nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podání takové zásilky přepravci. Náklady na zaslání zboží jsou nákladem kupujícího. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení sjednané dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, které prodávající nemohl ovlivnit. O delší dodací lhůtě je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 4. Reklamace a záruka
  • Pokud kupující není z objektivních důvodů spokojen kvalitou nebo vlastnostmi dodaného zboží (zboží neodpovídá specifikaci) nebo služby, je oprávněn zboží či službu reklamovat. Zejména je kupující v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je zboží, či služba, dle jeho názoru, nekvalitní, resp. v jakých vlastnostech se odlišuje od dodávky, která byla sjednána. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použije se takto stanovená doba jako doba záruky za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
  • Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
   • Mechanickým poškozením zboží,
   • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
   • Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   • Běžným opotřebením zboží.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zasláním na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu info@lang-tec.com, sdělit osobně v provozovně Prodávajícího, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 607 185 574. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace.  V případě že prodávající reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. Proti neuznání reklamace se kupující nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.1 OOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • V případě uznané reklamace má kupující vady zboží má kupující nárok na náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 5. Vyšší moc
  • Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen: ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
  • Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.
  • Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 6. Zvláštní ustanovení ke službě stimulátoru
  • V případě uzavření smlouvy o dodání služby stimulátoru na míru pro Kupujícího (Osobní stimulátory, stimulátory prostoru, profesní stimulátory, aktivace firem) poskytuje Prodávající po celou dobu provozu na funkci stimulátoru 100% záruku. To znamená, že v případě nespokojenosti s plněním takové smlouvy, bude proti vrácenému stimulátoru poukázána odběrateli alikvotní část platby za nevyužitou službu. Tato záruka se však nevztahuje na vybrané stimulátory, které jsou prodávajícím řádně označeny na webu.
  • Před ukončením funkce stimulátoru, bude prodávající včas informovat o možnosti prodloužení provozu stimulátoru na další období. Pokud k takovému prodloužení dojde, bude po úplném uhrazení služby dodán nový stimulátor.
  • Uživatelé stimulátorů jsou povinni při ukončení služby, poškození, při viditelné změně, nebo pochybnostech o funkčnosti stimulátoru poslat jej na sídlo prodávajícího ke kontrole funkčnosti, a to spolu s originální objednávkou nebo obdobným dokumentem a popisem problému či výhrady.


 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.
  • Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, ani některým z mimosoudních způsobů řešení sporů dle čl. 2.6. nebo 2.7. těchto OOP, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu.

je-li některé ustanovení OOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanoven

 

Zásady zpracování osobních údajů

platné a účinné ode dne 09. 02. 2022.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Obchodní korporace Lang technologies, s. r. o., sídlem: Souběžná 232, 267 06 Hýskov, Česká republika, IČO: 02819007, DIČ: CZ02819007. Společnost Lang technologies, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 224139 v rámci svého podnikání zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob. Tyto Zásady zpracování osobních údajů popisují, jaké osobní údaje shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje a jak se můžete dozvědět o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává. S osobními údaji nakládá Lang technologies, s. r. o. s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).
  2. Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat, nebo která je identifikovatelná. Správce osobních údajů (Lang technologies, s. r. o.) je právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a za zpracování osobních údajů primárně odpovídá.
  3. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji, nebo soubory osobních údajů, pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.
  4. Lang technologies, s. r. o. zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://jlglobal.eu/ nebo http://www.jlshop.cz/ nebo http://www.jlquality.com/ nebo http://www.zlatoucestou.cz/ (kterákoliv z těchto internetových prezentací, nebo všechny dohromady dále jen: „web“). Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména např. písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).
  5. Lang technologies, s. r. o. je oprávněna tyto Zásady zpracování osobních údajů libovolně měnit a doplňovat, přičemž o jakékoliv změně zásad bude své zákazníky informovat uveřejněním nového znění na webech.

 2. Informace o zpracování osobních údajů

  1. Lang technologies, s. r. o. zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
   1. Jméno a příjmení, e-mail,
   2. Telefonní číslo, adresa, fakturační adresa, způsob úhrady, bankovní spojení.
   3. Informace o konkrétních zdravotních potížích, na jejichž zlepšení požaduje zákazník zaměření svého osobního stimulátoru.
  2. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:
   1. Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – za účelem poskytnutí zboží a služeb, které si u nás zákazníci objednali, vyřizování dotazů a objednávek a případných reklamací,
   2. Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – účetní a daňové účely,
   3. Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - pro nabízení vlastních produktů a služeb, informování zákazníků o výhodách a novinkách souvisejících s prodávaným zbožím a poskytovanými službami. V tomto případě dochází ke kontaktování zákazníků e-mailem, a každý zákazní má možnost kdykoliv se ze zasílání těchto sdělení odhlásit.
  3. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky a po dobu reklamační lhůty, a dále po dobu, po kterou je Lang technologies, s. r. o. povinna uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů.
  4. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci společnosti, kteří jsou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany osobních údajů a jejich zpracování a jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech zpracovávaných osobních údajích.
  5. Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů mohou být předávány následujícím třetím osobám jako zpracovatelům:
   1. - za účelem tvorby a technického provozu webů, včetně šifrování dat.
   2. - za účelem zajištění účetnictví a vymáhání pohledávek.
   3. Poskytovatelé poštovních a kurýrních služeb, dle zvoleného způsobu dopravy
    - za účelem doručování zboží.
   4. Správní orgány a úřady
    – za účelem plnění zákonných povinností stanoveným platnou legislativou.
    Všichni zpracovatelé jsou povinni dodržovat tyto zásady zpracování osobních údajů a vysoký standard jejich ochrany.
  6. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaným způsobem, úložiště dat jsou zabezpečena dle aktuálních standardů a sama o sobě nejsou jakkoli přístupná. Proti známým typům vnějších útoků jsou data chráněna obvyklými prostředky. Není prováděno žádné profilování, ani automatizovaná rozhodování na základě poskytnutých osobních údajů, údaje zadané zákazníky nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny. Všechny údaje jsou zpracovávány na území ČR, k předávání údajů mimo členské státy EU nedochází.
  7. Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky umožňujícími jejich maximální ochranu, tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. V případě, že bude zjištěno jakékoliv bezpečnostní riziko vespojitosti s ochranou osobních údajů, okamžitě bude společnost Lang technologies, s. r. o. své zákazníky o tomto riziku informovat.
  8. Zákazník tím, že své osobní údaje poskytne Lang technologies, s. r. o. potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě, nebo že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Zákazník vždy vyrozumí Lang technologies, s. r. o. o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje.

 3. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů

  1. Právo na přístup k údajům – Subjekt údajů má v prvé řadě právo na základě své žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům – tedy právo získat následující informace:
   1. Účely zpracování,
   2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů,
   3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   4. Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   5. Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
   6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu,
   7. Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud údaje nejsou získány od subjektu údajů,
   8. Informace o tom zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  2. Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů - v případě, že subjekt údajů zjistí, že jsou o něm vedeny nepřesné osobní údaje, má právo na to, aby bez zbytečného odkladu došlo k opravě těchto nepřesných osobních údajů. Má také právo na doplnění neúplných osobních údajů v případě, že si to bude přát a učiní dodatečné prohlášení.
  3. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
   1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
   2. Subjekt údajů odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
   3. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
   4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
   5. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
   6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 nařízení GDPR.
  4. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že se domnívá, že jsou vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s jeho soukromým a osobním životem. Na základě žádosti dojde bez zbytečného odkladu k posouzení a nejpozději do jednoho měsíce buď k provedení omezení zpracování osobních údajů, či odmítnutí omezení. Lhůta může být prodloužena, pokud je výkon práva složitý. Subjekt údajů však vždy musí být do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti informován o výsledku posouzení a o tom, jaká jsou přijatá opatření.
  5. Na přenositelnost údajů, pokud jsou údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  6. Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  7. Vznést námitku – Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
   1. Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
   2. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
    Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
    Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou dále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  8. Právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody subjektu údajů.
  9. Subjekty údajů mohou všechny výše uvedená práva uplatňovat zasláním písemnosti na adresu sídla Prodávajícího, prostřednictvím e-mailové adresy info@lang-tec.com, sdělit osobně v provozovně Prodávajícího, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 607 185 574.